Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK 8:30 - 16:00
UTOROK  nestránkový deň
STREDA 8:30 - 16:00
ŠTVRTOK 8:30 - 16:00
PIATOK 8:30 - 14:00

Aktuality | Plán kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Klin nad Bodrogom na I. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klin nad Bodrogom na I. polrok 2016

  1. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva podľa§ 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. za rok 2015.

  1. Vypracovanie písomného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015 v zmysle §-18f ods. 1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Kontrola dodržiavania stanoveného finančného limitu a správnosti vedenia pokladničnej knihy, uzatvárania pokladne, fyzická inventarizácia stavu finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve.

  1. Kontrola stavu finančných prostriedkov na účtoch obce a následné vypracovanie štvrťročnej písomnej informatívnej správy pre obecné zastupiteľstvo.

  1. Vypracovanie písomnej informatívnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie kalendárneho roka 2015 v zmysle §- 18f, ods.1 písm. e) zákona č.369/1990Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Kontrola prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií občanov v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. O sťažnostiach.

  1. Kontroly, vykonávané podľa zákona č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadeníé v znení neskorších predpisov - § 18 f písm. h/ na základe požiadavok obecného zastupiteľstva v Kline nad Bodrogom.

Ostatné činnosti :

1. Spolupráca pri vypracovaní všeobecne – záväzných nariadení a vnútorných predpisov obce.

2. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na seminároch a školeniach.

Vypracoval : Hlavný kontrolór obce Klin nad Bodrogom

JUDr. Imrich Živčák

Zoznam aktualít