Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Podľa § 6 odstavca 1 písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnkov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ( ďalej len zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Klin nad Bodrogom je verejným obstarávateľom  a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. 

Podľa § 22 zákona č. 25/2006 zriaďuje obec Klin nad Bodrogom na internetovej stránke svoj " Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Podľa  § 49 a  Zákona č.25/2006 Z.z. uverejňuje obec Klin nad Bodrogom informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ: Obec Klin nad Bodrogom
Sídlo: Obec Klin nad Bodrogom, Obecný úrad, Hlavná 91/21, Klin nad Bodrogom 07631
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000 1902 6622
IČO: 00689718
DIČ: 2020728380
DIČ DPH: obec nie je platcom DPH
Štatutárny zástupca: Ján Iski, starosta obce
E-mail: klinnadbodrogom@gmail.com
Telefón: 00421566373185
Fax. 00421566373185